Eskilstuna

Sex krogar missskötte sig

Sex krogar i Eskilstuna prickas för att de brutit mot alkohollagen. På några av ställena har gästerna varit allt för fulla för att få vara kvar på krogen och på andra hade har skatte- och avgiftsinbetalningar misskötts. Problem med ordning och nykterhet fanns på några krogar.