Vingåker

Skolinspektionen kräver mer stöd

Skolinspektionen kräver att Vidåkersskolan i Vingåkers kommun rättar till brister i arbetet med elever som har behov av särskilt stöd.

Detta sedan inspektionen utrett en anmälan från en mamma till en elev som hade läs- och skrivsvårigheter och hade svårt att klara skolan.

Skolan genomförde en utredning, men sonen fick inte sitt behov av stöd tillgodosett, enligt anmälan från mamman som ifrågasätter beslut om särskoleplacering och att hon inte fått tillräcklig information om vad det innebar.