1 av 5
Foto: Katarina Larsson/Svergies Radio
2 av 5
3 av 5
Jörgen Danielsson.
4 av 5
Åklagare Jonas Strömberg.
5 av 5
Försvarsadvokat Henrik Olsson Lilja och Jörgen Danielsson.

P4 Sörmland direkt från rättegången mot Jörgen Danielsson i Nyköpings tingsrätt

1:03 min

P4 Sörmlands Per Thyrén och Katarina Larsson är på plats i rättegångssalen.

Detta händer just nu:

13.13 Försvarsadvokaten avslutar med att säga att inget uppsåt funnits. Förhandlingarna är över. Dom meddelas 14 juni kl 14.

13.12 Hade sammanställningen i dokumentet "Fördelning av politisk tid" inte funnits hade åtal inte väckts, säger försvaret.

13.10 Skulle Danielsson göra det här även om han visste att det var fel? frågar advokaten rätten. Menar att det är det som krävs för att man ska vara likgiltig.

13.10 Finns jättehöga krav för likgiltighet, säger försvarsadvokaten och pekar på ett par tidigare domar där likgiltighetsbegreppet prövats.

13.08 Krävs en hel del för att man som åklagare ska tro att den som håller på med något gott egentligen håller på med något ont, säger försvaret.

13.08 Uppsåt?

13:06 Försvaret: "Vittnena säger samstämmigt: Fanns en budget, en samstämighet, fanns en tradition, fanns ett landstingsfullmäktige som säger att det är okej med informella överenskommelser."

13.04 Åklagaren har fastnat i beslutstänkande, säger försvarsadvokaten. "Jag kan inte förstå riktigt hur åklagaren tänker", säger försvarsadvokaten. "Kan inte se hur han får det här att gå ihop".

12.59 Försvarsadvokaten vänder sig mot rätten och betonar att de bör lägga stor vikt vid vad vittnet från revisionsbyrån sa i rättegången igår, att ingen skada är skedd. Enda vittnet som är utomstående, säger försvarsadvokaten.

12.57 Har Danielsson haft en förtroendeställning vad gäller ekonomin? Försvaret menar att den punkten inte är utredd ordentligt. Åtalet bör redan på den punkten ogillas, säger försvarsadvokaten. Åtalet borde riktas till tjänstemannasidan i så fall, menar försvaret. Tjänstemän har agerat trots att de vet att det är fel.

12.56 Nu har försvarsadvokaten ordet.

12.53 Påföljd enligt åklagaren: Kan acceptera att inte döma till fängelsestraff som brottet i sig kan medföra, då det handlar om stora summor pengar som hanterats fel. Belägen att det blir villkorlig dom i förening med samhällstjänst med hänsyn till vad Danielsson varit med om. Åklagaren syftar då bland annat på det "gatlopp i media" som Danielsson fått löpa.

12.52 Finns uppsåt enligt brottsbalken. Likgiltighetsuppsåt.

12.49 Att vara totalt okunnig om vilka regler som gäller harmoniserar inte med den bild om Danielsson som kunnig och påläst politiker, säger åklagaren.

12.44 Åklagaren kan hålla med om att Danielsson inte själv tjänat på detta men det kan inte påverka bedömningen om det finns uppsåt eller inte. Handlar om att ta makten och ha kommandot över landstinget, menar åklagaren och hänvisar till vad vittnen sagt.

12.40 Att tänka sig att Jörgen Danielsson, högt uppsatt politiker med många år som kommunalråd och politiker bakom sig, skulle vara okunnig för vilka regler som gäller för att betala ut arvoden upplever åklagaren som märkligt.

12.39 "Man har löst det på ett sätt som inte är korrekt och då har skada uppkommit enligt min mening", säger åklagaren.

12.36 Har sagts att det inte är någon skada skedd eftersom besluten hade kunnat fattas på rätt sätt och gjorde det retroaktivt. Håller inte helt med eftersom man bestämde sig för att det skulle vara fyra landstingsråd och att då komma och tro att man hade kunnat få gehör i landstingsfullmäktige till ytterligare två landstingsråd upplever åklagaren som tveksamt.

12.34 Resonemanget om att om en felaktighet upprepats tillräckligt många gånger så blir det en sanning håller inte, enligt åklagaren.

12.32 Skada har i brottsbalkens mening skett då ingen legal grund har funnits för att utbetalning ska ske. Landstinget tar från sin kassa och betalar ut pengar utan legal grund. Då har enligt min mening det uppkommit en skada, säger åklagaren.

12.32 Har missbrukat sin förtroendeställning som landstingsråd, enligt åklagaren.

12.31 Nu börjar slutpläderingarna. Åklagaren har ordet.

11.25 Nu är det lunch. Rättegången börjar igen 12.30 och då är det den avslutande delen - slutpläderingar.

11.22 "Det har inneburit en karriär som gått i krasch, vänner som har försvunnit, man har blivit påhoppad på stan och uthängd i media" säger Danielsson.

11.22 Försvarsadvokaten undrar vad den här situationen inneburit för Danielsson.

11.22 Försvararen frågar Danielsson om hans nuvarande situation. Danielsson svarar bland annat att han pluggar till personalvetare.

11.21 Förhöret avslutas.

11.18 På försvararens fråga om Danielsson haft något syfte att skada landstinget: "Den bilden har inte jag. Utifrån det vi fick veta och av tradition i landstinget kring begreppet politisk tid och att det kan ha funnits i andra delar i kommun- och landstings-Sverige så fanns det ingen anledning att ifrågasätta detta." säger Kullgren.

11.16 "En reflektion är att det juridiska stödet har varit underbemannat. Hade behövts förstärkning. Inte enkelt att vara ensam jurist i en sådan stor organisation." säger Kullgren.

11.14 Har du haft några kontakter med landstingsjuristen Per Blomberg? undrar försvararen. I samband med att oppositionen började ifrågasätta så säger Kullgren att hon fick intrycket av juristen att allt var i sin ordning men att han sen backade från detta.

11.12 Försvararen undrar om de två rådsposter som inte var namngivna. "Det fanns över två rådsposter från den förra majoriteten." Några protester mot detta? Nej, svarar Kullgren.

11.10 Nu visas dokumentet med titeln "Samarbetskontrakt". Där finns en mellanrubrik med titeln "Övrig politisk tid". Kullgren svarar att det med det menades personer som kunde göra en insats för majoriteten.

11.08 Nu hörs Åsa Kullgren (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

11.06 "Det behöver inte vara två namngivna personer som arbetar heltid" säger af Bjur. Han säger att det är omöjligt att svara på åklagarens fråga om vilka två som i så fall hade varit aktuella för de två rådsposterna. Är en hypotetisk fråga, säger af Bjur.

11.04 Inget syfte att skada landstinget har funnits från Danielssons sida, upplever af Bjur.

10.58 Försvaret undrar om fördelningen av politisk tid. Hur kan man använda sex rådsposter när det bara finns fyra namngivna personer? Thomas af Bjur svarar att det låg inom majoritetens ram att hantera. Att det fanns ett ekonomiskt utrymme avsatt för majoriteten att befoga över.

10.57 Nu hörs Thomas af Bjur, landstingsråd för FP.

10.50 Det är paus nu igen. Nästa vittne som ska höras är Thomas af Bjur.

10.35 Förhöret med Fredrik Pettersson avslutas.

10.30 Åklagaren undrar om Fredrik Pettersson varit med i någon diskussion kring hur vittnet skulle lönesättas eller arvoderas. "Man har den ersättning man har helt enkelt", säger vittnet som säger att han känt till ersättningen, men inte haft något inflytande.

10.29 "Min bild har varit att det är så här det går till" säger vittnet.

10.28 Han säger att han kan ha varit den som arbetat närmast Danielsson under perioden. "En av Sörmlands skarpaste politiker. Min bild är att det hade varit en annan situation i dag om Jörgen Danielsson fortsatt som politiker" säger han.

10.27 "Pengarna har använts väl. Jag har gjort en hård arbetsinsats" säger Fredrik Pettersson, som tagit del av arvodespengarna.

10.24 Eftersom det fanns pengar avsatt för sex landstingsråd så var det självklart att använda dem. Det var man överens om, menar Pettersson.

10.23 Nu hörs ett vittne som tidigare varit politisk sekreterare och landstingsråd för S, Fredrik Pettersson.

10.17 Hans Ekström kan inte förstå att Danielsson skulle ha haft något uppsåt. "Jag kan förstå att om man kommer in i en organisation där man arbetar på det här informella sättet, så är det svårt att ändra på det"

10.16 Ekström säger att man över partigränserna måste vara överens om grundläggande arbetsvillkor.

10.14 Ekström säger: "Om jag hade kommit med en lapp till lönekontoret så hade de sagt till mig att "var är underliggande beslut?" Ekström säger att han kan tycka att det är en märklig organisation och konstigt att tjänstemännen inte säger ifrån. Detta utifrån hans erfarenhet som kommunalråd i Eskilstuna.

10.09 Försvaret frågar hur arbetet går till, hur Ekström följde Danielssons arbete i landstinget. Försvaret undrar vad han minns från 2008. Ekström: Det var dramatiskt med majoritetsskiftet. Från vår sida fanns det en ambition att försöka att återigen få makten i landstinget men ju längre mandatperioden går ju svårare blir det. Så när det närmade sig valet så la vi ner det försöket och satsade på att vara en stark opposition.

10.07 Nu har det varit paus. Vittnet Hans Ekström (S) har kallats in. Han är riksdagsledamot, men är här i egenskap av ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland.

09.49 "Jag anser inte att landstinget har lidit någon skada" säger Bjurström. Han säger också att han inte alls tror att Danielsson har haft något uppsåt att skada. "Vad skulle Danielsson tjäna på det här?" säger Bjurström och tillägger att "Vi försökte ta ansvar för Landstinget Sörmland".

09.46 Kan tolka det som att det finns konsensus kring detta? undrar försvararen. Ja, svarar Anders Bjurström.

09.43 Bjurström säger att han har varit med och utformat innehållet i den vad gäller det som gäller FP. Fördelade utifrån potten. Diskuterade inte utifrån termen "landstingsråd" säger han. Diskuterade gjorde bland annat Jörgen Danielsson (S), Ylva G Karlsson (MP) och  Anders Bjurström (FP).

09.42 Dokumentet "Fördelning av politisk tid". Bjurström kan inte svara på om han har sett dokumentet förut.

09.40 Bjurström: "En idé kunde vara att några fick speciella uppgifter utifrån den arbetssituation som var." Diskuterades hur de skulle arvoderas, undrar åklagaren? Det var ur potten, svarar Bjurström, men kommer inte ihåg om man sa rakt ut att det skulle vara landstingsrådsarvoden.

09.38 Nya majoriteten bestämde att det skulle vara fyra landstingsråd. Man försökte hitta nya sätt att jobba. Det var en överenskommelse, säger Bjurström.

09.35 Vad låg bakom att beslutet inte fattats i rätt tid? Svar: Man hade tidigare inte beslutat om att tillsätta landstingsråd i fullmäktige, men efter en motion från V så fattades beslutet retroaktivt att man i fullmäktige ska tillsätta landstingsråd.

09.33 Åklagaren ställer frågor om Bjurströms uppdrag inom landstinget. Bjurström säger bland annat att han varit gruppledare för FP och ordförande i fullmäktige, det senaste 2004-2010.

09.32 Vittnet Anders Bjurström (FP) kallas in och avlägger vittnesed.

09.30 Karin Welin går ut. Nästa vittne kallas in.

09.29 Försvararen undrar om vittnet har någon uppfattning om Danielsson kan ha haft uppsåt? Kan jag inte alls tänka mig, svarar hon. Har skett öppet även om det varit formellt fel. Danielsson har varit mån om att göra om och göra rätt, säger hon. Danielsson försökte även få med sig oppositionen, säger vittnet.

09.28 Karin Welin upplever inte att landstinget tagit skada av detta.

09.27 Försvararen undrar om Karin Welin upplever att det här arbetssättet pågått under en längre tid? Ja, inget nytt. En form av tradition, svarar hon.

09.25 Någon protesterat? Nej, svarar hon.

09.24 Inget konstigt? "Ur min synvinkel och med den kunskap jag hade tyckte jag inte att det var konstigt", säger Karin Welin.

09.23 Försvararen undrar om hon känner till begreppet "politisk tid" och vad det innebär. Karin Welin svarar att det för henne innebär, utifrån dokumentet som visats, att man organiserade sig på ett annat sätt med fyra landstingsråd istället för sex och att tiden för de resterade två fördelades på andra personer med politiskt uppdrag.

09.23 Nu ställer försvarsadvokaten frågor till Karin Welin.

09.21 Åklagaren undrar om hon minns om lönehandläggaren, som vittnade i går, mejlat henne och bett om ett möte för att diskutera handlingen. Det minns hon inte.

09.19 Åklagaren undrar om diarieföringen. Karin Welin säger att man missat diarieföringen, men att dokumentet inte varit hemligt på något sätt. Vittnet säger att dokumentet legat till grund för utbetalningar.

09.16 Karin Welin säger att hon fått dokumentet men minns inte av vem. Hon får frågan om hon vidtagit några åtgärder vad gäller dokumentet. Hon svarar att hon inte tror att hon lämnat det vidare till någon. Åklagaren säger att ett vittne under gårdagen sagt att denne fått dokumentet av kanslichefen. Det minns inte Karin Welin.

09.15 Dokumentet "Fördelning av politisk tid" visas.

09.15 Vad gjorde att det blev fyra istället för sex landstingsråd, undrar åklagaren. Vittnet vet inte.

09.11 Åklagaren frågar henne hur arbetsklimatet var när hon tillträde, sommaren 2008. Vittnet svarar att det pågick ett majoritetsskifte och under den sommaren var det ganska mycket osäkerhet. Det var oroligt. Fanns en tidigare majoritet som kände sig illa behandlade.

09.09 Dagens första vittne, tidigare kanslichef och senare landstingsdirektör Karin Welin, kallas in.

09.07 Åklagare Jonas Strömberg protesterar och menar att synpunkterna som lästs upp inte är skrivna av Finnstorp och Linnstrand, utan att det är revisionsbyråns ord.

09.04 Försvarare Henrik Olsson Lilja inleder och visar ett dokument med kommentarer från Finnstorp (M) och Linnstrand (V) angående fördelning av arvode och politisk tid, som enligt försvaret inte har några invändningar. (Detta togs även upp igår)

09.03 Nu sitter vi på plats. Det är ganska trångt här på åhörarplatserna. Man sitter trångt som på ett flygplan.

08.56 Nu väntar vi på att få gå in

08:34 Dags att återigen bege sig mot Nyköpings tingsrätt. Förhandlingarna återupptas kl 9.

Torsdag 31 maj:

15.42 Det var allt för i dag. Rätten går igenom lite inför morgondagen då rättegången fortsätter.

15.41 Förhöret avslutas.

15.38 Åklagaren: "Om det betalas ut ett arvode trots att det inte fattats beslut om det. Har det då skett någon skada?" Vittnet svarar att han inte kan svara ja eller nej på det.

15.36 Åklagaren läser upp ett dokument där vittnet från revisionsbyrån menar att det är fel att fullmäktige inte fattat beslut om arvoden. Vittnet svarar att han står fast vid att det är fel eftersom arvoden till förtroendevalda ska beslutas om i fullmäktige.

15.35 Nu får åklagaren ställa frågor till vittnet från revisionsbyrån.

15.31 Försvarsadvokaten frågar om vittnet upplevt att Danielsson kan ha haft något uppsåt att skada landstinget. Vittnet svarar att han har svårt att tro det. Skulle vara som att skada "den hand som föder en".

15.27 "Var det någon som tyckte att det här var anmärkningsvärt att man fattat beslut om två extra rådsposter?" undrar försvararen. Vittnet svarar nej.

15.25 Vittnet från revisionsbyrån säger att hans uppfattning är att landstinget inte lidit någon ekonomisk skada.

15.24 Vittnet säger att varken Finnstorp (M) eller Linnstrand (V) protesterat mot överenskommelsen om arvodena, i den skriftliga kommentar han fått av dem.

15.20 "Jag kunde inte komma fram till annat än att det här rymdes inom det som man kan kalla som ram", säger vittnet från revisionsbyrån.

15.19 "Här tyckte jag att det fanns omständigheter som gjorde att man kunde tolka detta på ett annat sätt. Bland annat gäller det här samarbetskontraktet", säger vittnet från revisionsbyrån.

15.15 Begreppet "Politisk tid" tas upp av försvararen som undrar om vittnet känner till det. Han är bekant med det från flera dokument.

15.11 "Den interna kontrollen var obefintlig" säger vittnet som säger att det saknades rutiner och dokumentation för hur utbetalningar ska ske.

15.07 "Jag fick ett internt kontrolluppdrag" säger vittnet. Han skulle utreda hur besluten kommunicerats inom landstinget m.m.

15.05 Vittnet är från den revisionsbyrå som ligger bakom den externa utredningen. (Detta förhör skulle egentligen ske imorgon men har tidigarelagts på grund av att rättegången fortlöpt snabbare än beräknat.)

15.05 Nu är vi på plats i salen igen och ett vittne ska höras via telefon.

14.46 Nu är det paus till kl 15

14.44 Förhöret med landstingsjuristen är slut.

14.39 "Kommunalrättsligt sett är det här, som jag uppfattar det, korrekt" svarar landstingsjuristen Per Blomberg på försvarsadvokatens fråga om detta orsakat skada för landstinget (att retroaktivt fatta beslut i fullmäktige).

14.35 Försvarsadvokaten frågar vittnet om hans kontakter med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, angående om de har pratat med varandra om att de tolkat kommunallagen olika.

14.25 Nu visas ett dokument med titeln "Tillsättandet/utnämnandet av landstingsråd, Motionssvar" och försvarsadvokaten undrar om juristen varit med och skrivit det. Blomberg svarar att han inte minns det men tycker att det är anmärkningsvärt formulerat. Försvarsadvokaten undrar om han då även tycker att det är anmärkningsvärt att fullmäktige fattat beslut baserat på dokumentet. Vittnet säger att "fullmäktige får besluta vad de vill". Försvaret undrar om vittnet protesterat mot dokumentet. Vittnet, (som då satt som sekreterare i landstingsfullmäktige), svarar nej.

14.19 "Jag kan naturligtvis ha uttryckt mig mer eller mindre tydligt" säger Per Blomberg efter att försvarsadvokaten fått upprepa och konkretisera frågan flera gånger.

14.16 Försvararen ber juristen att fundera på om han vid något tillfälle kan ha sagt att det är okej att fatta beslut om landstingsråd och arvoden utanför fullmäktige.

14.13 Försvararen undrar om vittnet kan definiera begreppet "politisk tid". Per Blomberg svarar att "egentligen inte".

14.11 Att beslut inte går via fullmäktige är inget som vittnet känner igen, säger han.

14.05 Vittnet säger att det är de förtroendevalda som kommer överens om arvodesnivåerna och sedan klubbas beslutet av fullmäktige.

14.01 Nu frågar åklagaren om det är han som formulerat dokumentet "Fördelning av politisk tid, Vänsterpartiet" som Danielsson skrivit under. Per Blomberg svarar att han inte minns. Åklagaren undrar om Danielsson hade mandat att fatta beslutet. Vittnet säger att ingen enskild person kan göra det utan att det ska ske i fullmäktige.

13.57 Dokumentet "Fördelning av politisk tid" visas återigen. Per Blomberg säger att han inte visste att dokumentet fanns förrän han såg det i tidningen. Han kan inte svara på varför det inte diarieförts, eftersom han inte kände till det vid tillfället dokumentet uppkom.

13.55 Juristen Per Blomberg som kallats som vittne har fått frågor från åklagaren angående hur landstingsråd tillsätts och vad som står i kommunallagen. Det tycks råda delade meningar om vad kommunallagen säger i vissa fall.

(13.54 Datorn vi skriver från blev på dåligt humör så vi har fått starta om...)

13.34 Vittnet, landstingsjuristen Per Blomberg, avlägger vittnesed.

13.34 Första vittnet går ut och nästa vittne kallas in.

13.24 Vittnet säger att hon kontaktat sina chefer om att hon vill ha underlag till löneutbetalning som är underskriven av ansvarig tjänsteman, men att hon inte fått någon respons på det.

13.22 Vittnet säger att hon upplever att lönerna inte stämde överens med fullmäktigebeslut. Hon påtalar detta för administrativ chef men får till svar att hon ska betala ut lönerna ändå.

13.19 Vittnet avlägger vittnesed. Vittnet säger att hon arbetar som lönehandläggare.

13.19 Första vittnet kallas in. Dörren krånglar så det tar nån halv minut innan hon lyckas ta sig in i salen.

13.17 Försvararen säger att han är nöjd med svaren från Danielsson. Nu ska vittnen börja kallas in.

13.15 Danielsson liknar arvodesaffären med en flygkrasch. Det räcker inte att skylla på piloten om ett plan kraschar utan det är oftast fler som bidragit till att det blivit fel, men var och en kan vara omedveten om sin del i det hela.

13.10 Danielsson säger att utifrån vad han hört av såväl landstingsråd, oppositionsråd och tidigare ordförande i landstingsstyrelsen så har det varit styrelsens ordförande som har fördelat arvoden och politisk tid. Han har inte hört någon ifrågasätta att detta skulle vara rätt. Danielsson berättar att han hört om någon som tidigare blivit inkallad till styrelsens ordförande och blev förvånad när denne fick frågan om vad personen tänkt sig för arvode och tid.

13.03 Försvarare Henrik Olsson Lilja inleder efter lunchuppehållet. Han frågar bland annat Danielsson vilka inom Landstinget Sörmland som sitter inne med mest kunskap kring arvodeshantering. Danielsson svarar att det är juristen och kanslichefen. (De ska höras senare i rättegången)

13.02 Nu börjar det igen.

11.55 Nu bryts det för lunch.

11.48 Ett dokument om fördelning av politisk tid för Vänsterpartiet visas. Danielsson har skrivit under dokumentet och en formulering lyder "Enligt beslut av undertecknad" och åklagaren undrar vad Danielsson anser sig ha för mandat att fatta ett sådant beslut. Danielsson svarar att det är ett beslut grundat på fullmäktiges beslut. Åklagaren undrar då varför han formulerat det som om det är Danielssons eget beslut. "Det kanske inte är den bästa formuleringen" svarar Danielsson.

11.40 Åklagaren säger att han inte förstår Danielssons och försvarets tankegång när det gäller de två rådstjänster (utrymmet) som fördelats utöver de fyra landstingsråd det var beslutat om. Danielsson vidhåller uppfattningen att det finns ett beslut om sex landstingsrådstjänster och att detta fortfarande skulle gälla när antalet, vid ett senare beslut, minskades till fyra i antal.

11.35 Danielsson säger att politiker är lekmän och inte juridiska experter. Han säger att man som politiker känner att man ska kunna lita på de svar man får från tjänstemän, som är experter, och att det inte kan vara möjligt att som politiker kontrollera alla svar man får.

11.26 Åklagaren fortsätter att ställa frågor till Danielsson. Ett dokument med titeln "Oppositionsråd och politiska sekreterare" visas och åklagaren undrar vem som, enligt Danielsson, upprättat dokumentet. Danielsson svarar att det, enligt hans uppfattning, är Mikael Edlund (S). Åklagaren ställer frågor om fördelningen av poster som står i dokumentet och undrar varför Danielsson skrivit under ett dokument som han inte är säker på är korrekt. Danielsson säger att han skrev under eftersom Edlund, dåvarande landstingsråd (S), inte fanns på plats just den dagen och att han utgick från att det var korrekt.

11.23 Åklagaren undrar vad Danielsson haft för uppdrag under sin tid som förtroendevald i Eskilstuna kommun. Danielsson svarar i vilka nämnder han suttit, bland annat. Åklagaren undrar hur han skaffat sig information om vad lagen säger om utbetalning av arvoden, under de tolv år han arbetat i Eskilstuna. Danielsson svarar att han inte tagit reda på det.

11.18 Danielsson säger att det var när media ringde om arvodesdokumentet 2009, som det kom upp igen. Han pratade då internt med tjänstemän i landstinget om att utreda. En extern utredning tillsattes så småningom.

Jörgen Danielsson avgår eftersom media lägger hela skulden på honom, men när den externa utredningen är klar strax efter, så visar den att ingen skada är skedd och de formella misstag som begåtts gick att rätta till, säger Danielsson.

Att fatta beslutet i fullmäktige hade inte varit ett problem eftersom det fanns majoritet, säger Danielsson.

11.00 Nu börjar Jörgen Danielsson tala. Han säger att det var skillnad i landstinget hur man arbetade jämfört med Eskilstuna kommun, där Danielsson arbetat innan. Han säger att praxisen att politiker gör upp om arvoden och politisk tid var nytt för honom. Till exempel säger Danielsson om att omfördela tjänster:

"Får man verkligen göra såhär?" hade han frågat "Ja, så har vi alltid gjort" får han till svar från flera och han går också till den administrativa chefen och får detta bekräftat.

"Vi har aldrig utsett landstingsråd i fullmäktige" ska också jurist Per Blomberg sagt, enligt Danielsson.

Grundskälet till att man hade fyra istället för sex landstingsråd var att man inte ville att Socialdemokraterna skulle bli för många. Då fanns det utrymme för två rådsposter kvar att fördela, säger Danielsson. Uppfattningen var också att man inte kunde kallas landstingsråd om man inte arbetade som det på heltid.

10.58 Försvaret sammanfattar: "Vårt budskap till er i det här målet är den praxis som har funnits. Trots att åklagarsidan menar att det står svart på vitt att antalet tjänster är sex istället för fyra så menar vi att det är ett för enkelt sätt att se på målet. Det handlar om helhetsbilden och tjänstemännens ansvar."

10.48 Nu visas återigen dokumentet "Fördelning av politisk tid" som åtalet till största delen bygger på. Dokumentet har tillkommit i samråd med alla partier det berör, säger försvararen, som säger att det bygger på mejlsvar från övriga om hur tiderna ska fördelas. Det är också en tillfällighet, eller "sinkadus" som försvararen säger, att det är just Danielsson som skriver under. Det beror på att kanslichefen var ny på sin post. Inga invändningar från tjänstemän har heller skett trots att det står skrivet i ett dokument från Ekoroteln, som åklagarsidan använder sig av. Detta enligt försvaret.

10.42 Nu visas ett dokument med rubriken "Samarbetskontrakt" från juli 2008 som är en överenskommelse mellan Anders Bjurström (FP), Ylva G Karlsson (MP) och Jörgen Danielsson (S).

Försvaret säger att detta visar att Danielssons och flera andras uppfattning är att det fortfarande är sex rådstjänster som gäller trots att antalet personer minskat till fyra. Pengapåsens innehåll har inte förändrats, menar försvaret.

10.33 Dokumentet "Fördelning av politisk tid" är inget dokument som Danielsson själv tagit fram utan det har skett genom samarbete, säger försvaret.

Man tolkar kommunallagen på olika sätt.

Allting som Danielsson gjort har varit sanktionerat uppifrån och varit känt av fler, bland annat landstingsjurist Per Blomberg m.fl.

Försvaret visar ett beslut från landstingsfullmäktige 2007 som, enligt försvararen, visar att det finns utrymme för handlingsfrihet för fullmäktige.

10.31 Nu börjar det igen och försvarsadvokat Henrik Olsson Lilja har ordet. Han säger att Danielsson bestrider ansvar utifrån objektiva grunder. Har ej missbrukat sin ställning som förtroendevald och inte skadat landstinget. De 1,5 miljoner kronor som nämnts i åtalet har inte skadat landstinget, säger försvararen. Dessutom saknas uppsåt.

10.20 Alla har skickats ut så nu står vi alla i foajén och väntar... Det är ett tiotal journalister här och det är svårt att inte gå i vägen för fotograferna...

10.15 Försvarsadvokaten förvarnar och säger att han kommer att prata länge, men kanske inte lika länge som åklagaren. Sedan föreslår han att rättegången ska ta en paus.

10.06 Åklagaren sammanfattar att fullmäktiges beslut gällande antalet landstingsråd ej följts. Ej heller följt beslutet om arvodesnivå. Åklagaren visar att 20101013 togs beslut i fullmäktige om att retroaktivt fastställa de felaktiga ersättningsnivåerna.

09.58 En tabell visas där skillnaderna mellan beslutade och faktiska utbetalningar syns. Det nämns att Danielsson faktiskt inte tjänat på detta själv, då han fått 20 kronor för lite än beslutat... Däremot så ligger den totala skillnaden på 1,5 miljoner, enligt åklagaren. Det gäller perioden 20080826 till 20100331.

09.46 Nu visas "Fördelning av politisk tid" - det papper som åtalet till största delen handlar om och som nämns i åtalet (se ovan). Detta dokument stämmer inte överens med fullmäktiges lista över landstingsråd och oppositionsråd, säger åklagaren. Exempelvis finns Thomas af Bjur inte med på fullmäktiges lista. Lotta Finnstorp finns med i fullmäktiges beslut, men har enligt listan "Fördelning av politisk tid" fått en högre ersättning (0,90) än vad fullmäktige beslutat (0,75). Det finns fler exempel.

09.44 Nu visas ett beslut från 27 augusti 2008 där landstingsfullmäktige beslutat om fyra landstingsråd och fyra oppositionsråd. Åklagaren understryker att det bara är fullmäktige som kan besluta om antalet landstingsråd och oppositionsråd.

09.36 Försvaret undrar varför åklagaren visar protokoll som han sedan säger inte ingår i åtalet. Åklagaren svarar att det är för att visa på bakgrunden.

09.35 Åklagaren fortsätter och går över till att redogöra för fullmäktiges beslut att tillsätta landstingsråd och oppositionsråd.

09.00 Rättegången inleds. Åklagaren läser upp åtalet. Där står bland annat:

"Jörgen Danielsson har i Nyköping missbrukat sin ställning som förtroendevald politiker i Landstinget Sörmland och skadat sin huvudman Landstinget Sörmland ekonomiskt genom att i augusti 2008 upprätta och underteckna handling med för hand skriven datering 080827 och med rubriken Fördelning av politisk tid. Dokumentet har lämnats till Landstingets lönekontor och utgjort grund för utbetalning av arvoden motsvarande sex landstingsråd inom landstinget från den 27 augusti 2008 till den 31 mars 2010 trots att Landstinget Sörmlands landstingsfullmäktige den 27 augusti 2008 beslutat att arvode skulle utgå endast till fyra namngivna landstingsråd"

Försvarsadvokat Henrik Olsson Lilja säger att Danielsson förnekar brott och bestrider uppsåt.

Åklagare Jonas Strömberg håller en grundlig genomgång av den politiska historiken, med de många majoritetsskiftena i Landstinget Sörmland, sedan valet 2004. Åklagaren går också igenom hur reglerna kring politiska arvoden förändrats under samma tid.

Han går sen över till att visa på de informella beslut som Danielsson varit med att fatta, beslut i slutna rum som ibland ej diarieförts, ibland ej skrivits under.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista