Mer pengar för hotade arter

Sörmland får pengar för att bevara biolgisk mångfald. Länet får 11 miljoner kronor av de 330 miljoner som Naturvårdsverket fördelar ur anslaget för biologisk mångfald.

Beslutet gäller skötsel av skyddade områden samt åtgärder för hotade arter. Länsstyrelserna får också bidrag för att ta fram bevarandeplaner för Natura 2000-områden och för det nya ramdirektivet för vatten.