Ozonhalter över önskat normvärde i Sörmland

Utsläppen av luftföroreningar har minskat marginellt i Sverige under senare år, konstaterar Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet i en ny rapport. I sörmländska Aspvreten, nordost om Nyköping, har man mätt upp halter av ozon som ligger över det normvärde som Naturvårdsverket anser bör vara uppnått före 2010.

Ozon anses vara ett av de allvarligaste hälsoproblemen som orsakas av luftkvalitén men halterna har under de senare åren, enligt rapporten, inte varit så höga att allmänheten måste varnas.