Eskilstunaån hör till de värsta bland allt sämre åar i Sörmland

2:04 min

Miljön blir allt sämre i många sörmländska åar och vattendrag och en av de värst drabbade är Eskilstunaån.

Det här framgår av den kartläggning som länsstyrelsen arbetar med.

Fler bedöms ha fått sämre miljö än de som visar upp förbättringar, jämfört med en tidigare kartläggning.

Ytterligare ett par miljögifter kan nu läggas till raden av gifter som redan tidigare konstaterats i Eskilstuna-Torshällaån.

Det handlar om pah:er en grupp ämnen, där många anses vara cancerframkallande och tributyltenn, ett ämne som tidigare användes i båtbottenfärger och som anses skada fortplantningen.

Sedan tidigare har tungmetaller, som kvicksilver, bly, kadmium och nickel hittats.

Ån behåller därmed samma miljöklassning, som tidigare och uppnår inte god kemisk status.

Men länsstyrelsens kartläggning visar också att den ekologiska statusen i många vattendrag i länet blivit sämre jämfört med klassningen år 2009. 27 undersökta vattendrag blir nedklassade i det förslag, som länsstyrelsen nu lämnat till Vattenmyndigheten.

Det förklaras delvis av ändrade bedömningsgrunder och inte nödvändigtvis att miljön blivit sämre. Men  bara 18 har fått förbättrad klassning.

Då det gäller Eskilstunaån-Torshällaån ser länsstyrelsen inga möjligheter att nå god kemisk eller ekologisk status under överskådlig framtid. Det skulle behövas omfattande ingrepp som muddring och bortforsling av förorenade jordmassor.

– Så har man också många förorenade områden i staden och nära vattnet, säger Irene Karlsson Elfgren, samordnare på länsstyrelsens vattenförvaltning.