Val 2014

Alliansen i Eskilstuna lägger fram gemensamt valmanifest

Alliansen i Eskilstuna har idag presenterat sitt valmanifest i 33 punkter, alltså vad de vill göra om de får makten under nästa mandatperiod.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Eskilstuna har kommit överens inom bland annat områdena utbildning, miljö, vård och jobb.

De vill till exempel att skolpengen i grundskolan ska höjas, liksom lärarlönerna. De vill ha en ny ringled i Eskilstuna, förbättra hamnområdet i Torshälla och sälja Parken Zoo.

När det gäller de som är utan jobb, så vill partierna ställa krav för att de få ut något ekonomiskt bidrag.

Här är Alliansens alla punkter i valmanifestet:

Bildning:

* Skolpengen i grundskolan ska upp till rikssnittet under mandatperioden

* Lärarlönerna ska höjas rejält.

* Möjligheten att kombinera lovskola i nian med lovjobb för gymnasieelever ska utredas.

* Minska barngruppernas storlek i förskolan med bibehållen personaltäthet.

* Landsbygdsstödet till skolorna ska höjas.

* Skolskjuts från centrala delar ut till skolor på landsbygden ska erbjudas.

* Utöka antalet skoldagar per läsår från dagens 178 till 180.

* Elevhälsan ska förstärkas med flera skolsköterskor och kuratorer.

* Lika villkor för transport till aktiviteter i skolan ska gälla för alla skolor.

* Musikskolan ska breddas och bli en kulturskola.

* Utred möjligheten att skapa ett barnkulturår.

* Ett system med kulturpeng för grundskoleelever bör skapas.

* Initiera en utredning om centralt kulturhus och utred behovet av antalet fritidsgårdar.


Miljö och samhällsbyggnad:

* Bygg en cirkulationsplats i korsningen Mått Johanssons väg – Gap Sundins väg.

* Påbörja planeringen av ett nytt resecentrum samt p-hus i anslutning till detta.

* Planera för en ny ringled inklusive planskild korsning mellan väg och tåg vid Stålforsbron.

* Överväg fil för buss, taxi och utryckningsfordon vid varje om- och nybyggnad i gaturummet

* Ta fram planer för 300 nya tomter i kommunens mindre tätorter.

* Färdigställ minst fem pendlarparkeringar på landsbygden.

* Utred möjligheten att förbättra hamnorådet i Torshälla

* Anlägg ytterligare en återvinningscentral, förslagsvis i Torshälla.

* Utveckla friluftsområdena i Vilsta och Årby i samarbete med berörda föreningar.

* Marknadsför friluftsområden och anläggningar i samverkan med näringslivet.

* Sälj Parken Zoo och behåll övriga bolag inom kommunkoncernen i kommunal ägo.

Vård och social omsorg:

* Skapa trygghetsboenden för de äldre.

* Inför valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende (LOV) samt för hemtjänsten.

* Planera alla vård- och omsorgsboenden för att möjliggöra parboende.

* Stärk äldres rättigheter genom värdighetsgaranti för äldreomsorgen.

* Inför ombudsmän för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Jobb och tillväxt:

* Riv upp riktlinjerna för handelsetableringar.

* Inför utmaningsrätt och tjänstegarantier för att förbättra Eskilstunas företagsklimat.

* Ta fram konkreta åtgärder för att utlandsfödda snabbt ska komma i egen försörjning.

* Ställa rimliga krav på den som är arbetsför för att denne ska få ut sitt bidrag.