Förorenad Oxelösundsluft förvånar

De höga halterna av svaveldioxid och ozon i luften i Oxelösund är förvånande.  Det säger Karin Persson, projektledare på svenska miljöinstitutet Ivl, som ligger bakom en ny rapport om luftkvaliteten i tätorter i Sverige. Enligt rapporten så har Oxelösund de allra högsta medelvärden för ozon i hela landet och även när det gäller svaveldioxid så ligger Oxelösund i topp.

Trots att luftkvalitén i Oxelösund blivit bättre  på senare år så sticker kustkommunen fortfarande ut rejält då det gäller halterna av svaveldioxid och ozon.

Tidigare var SSAB i Oxelösund en av de största utsläppskällorna i landet av försurande svavel, men efter nedläggningen av sinterverket förbättrades situationen dramatiskt.

Men fortfarande håller luften i Oxelösund höga halter svaveldioxid, betydligt högre än samtliga storstadsområden. Bara Trelleborg har högre svavelhalter av de orter som finns med i IVL: s rapport.

Och då det gäller marknära ozon så har Oxelösund den högsta koncentrationen i landet under mätperioden. För att ozon ska bildas krävs kvävedioxider och kolväten, och eftersom nivåerna av kväveoxider inte är påfallande höga så är Karin Persson förvånade över dom höga halterna i Oxelösund.

Då det gäller halterna av stoft som kanske är den förorening som allmänheten mest känner av, så har medelhalterna i Oxelösund de senaste fem åren legat konstant på ungefär en tredjedel av den gällande miljökvalitetsnormen.

Men det utesluter inte höga halter i utsatta områden vid tillfällen med stark vind.