Föräldraförening kräver bättre skolväg

Gröne Vägens- barn och föräldrarförening har skrivit till Tekniska kontoret i Habo för att de tycker att barnens skolväg är trafikfarlig.

Bland annat efterylser de ett staket utmed Hjovägen, att övergångsstället vid järnvägstunneln på Krillvägen ses över och att Spinnaredammen förses med något som hindrar barnen att ta sig upp på den.

Kommunens tekninske chef Olov Frankner, lovar i en skrivelse till föreningen att cykelbanan utmed Hjovägen kommer att förbättras i samband med ombyggnationen av vägen hösten 2005.

Även bristerna på övergångsstället kommer att åtgärdas. Däremot påpekar han att det inte är enkelt att fysikt hindra barn att komma åt dammen, så i det fallet planerar kommunen inga åtgärder.