Arkeologisk förundersökning i Mullsjö

Mullsjö Kommun har med anledning av en ny planerad gång och cykelväg och nya parkeringsplatser ansökt om att få ta bort en fornlämning i kommunen.

Fornlämningen består av två domarringar och den har redan skadats av pågående arbete.
Men innan den får tas bort har nu Länsstyrelsen beslutat om en arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområdet för att kunna bestämma om fornlämningens art, omfattning och status.
Kostnaden för undersökningen beräknas till drygt 150.000 kronor och Mullsjö Kommun får stå för den notan.