Framtida naturreservat kartläggs

Att bevara artrikedomen är det viktigaste målet med naturreservaten. Men var finns våra framtida naturreservat? Över det problemet grubblar just nu tjänstemän på länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser runt om i landet.

Det finns ungefär 17 000 hektar naturreservat i Jönköpings län. Hälften av den arealen är mossmark. Skogsmark är knappt 6 000 hektar.

1999 beslutade riksdagen hur stora arealer som ska vara naturreservat för att vi ska uppfylla uppsatta miljömål. För Jönköpings län innebär det att ytterligare 3 000 hektar ska bli naturreservat. Att bevara artrikedomen är det viktigaste målet med naturreservaten.

Nu ska länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen besluta om exakt vilka områden som ska bli naturreservat. Ädellövsskog av samma typ som den i Fiskebäck ligger bra till. Den är viktig också i ett internationellt perspektiv, på kontinenten är mycket ädellöv borta. Vätterns västra sida räknas också som en Värdetrakt, här har man kvar mycket samlade värden i ett större område.

Att bilda naturreservat är en kostsam historia eftersom markägaren ska ha marknadsmässig ersättning för intrånget, det går ju inte att bedriva skogsbruk på naturreservat. Länsstyrelsen måste också bekosta den skötsel som reservatet kräver.

Nu har länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen allt arbete framför sig med att välja ut områden.