Ingen cykelled genom naturreservat

Det blir ingen utbyggnad av cykelled genom naturreservaten Dumme Mosse och Bottnaryds urskog.

Det är Jönköpings kommun som av trafiksäkerhetsskäl vill bygga en cykelled genom naturreservaten men Länsstyrelsen vill inte ge vika på sin bevarandeplan som handlar om att bevara den biologiska mångfalden i området.
Länsstyrelsen är rädd att både fåglar och olika växter ska komma till skada om marken exploateras för mycket.
Men det finns ingen cykelväg mellan Bottnaryd och Jönköping och många använder riksväg 40 och därför tillåter Länsstyrelsen att man får anlägga en cykelled på den gamla banvallen norr om reservatet.