Kritik mot revisor i länet

En revisor i Vätterbygden kan inte längre godkännas som revisor, det har Revisorsnämnden bestämt. Men revisorn protesterar mot det och vänder sig nu till länsrätten och överklagar nämndens beslut.

Revisorsnämnden menar att det finns flera allvarliga brister i den här revisorns sätt att arbeta.

Bland annat ska han ha brutit mot jävsregeln och haft en bristfällig dokumentation i granskningen av uppdragsgivarna.

Revisorn å sin sida skriver att det är brister som kan förekomma och han tycker att de är försumbara och oväsentliga.