LRF uppmanar till uppror mot Jordbruksverket

LRF Sydost vill ha ett lokalt bondeuppror mot byråkratin kring EU:s så kallade produktionsplatsnummer. Medlemmarna uppmanas att bombardera Jordbruksverket i Jönköping med individuella dispensansökningar.

Produktionsplatsnummer har man för att i händelse av smitta kunna spåra var den uppstått. Men spridda betesmarker, som man ofta har i Småland, innebär flera nummer. Bönderna måste ibland föra upp emot 20 journaler för samma djur och man måste meddela Jordbruksverket skriftligt varje gång något kreatur ska flyttas från ett bete till ett annat.

LRF menar att de småländska djurägarna drabbas hårdare eftersom sammanhållna betesmarker, som i exempelvis Skåne eller Frankrike, är ovanligt här.

LRF Sydost har sökt en gemensam dispens eftersom många bönder har samma problem. Men det gick inte Jordbruksverket med på.