Fortsatt strid om bryggor

Striden mellan Karlstads kommun och bryggägarna på Romstad fortsätter. Flertalet fastighetsägare med bryggor längs Klarälven vägrar att skriva avtal med kommunen om att låta allmänheten få gå längs älven.
Romstadborna har skickat en skrivelse till tekniska nämnden där det står att de inte kommer att skriva på något avtal för sina bryggor förrän alla andra som har bryggor och kajer i kommunen skrivit på liknande avtal. Den skrivelsen kommer att behandlas på nämndsammanträdet den 29 augusti. Tekniska verken håller med romstadsborna om att det ska vara likställighet mellan kommuninnevånarna. Därför föreslår de att nämnden beslutar att utreda rätten för allmänheten att använda privata bryggor och kajer i kommunen. Enligt tekniske chefen Conny Carlstedt innebär resultatet av en sådan utredning inte någon ändring för romstadsborna. För de gäller beslutet som är taget i nämnden, att bryggorna ska rivas om fastighetsägarna inte skriver på avtalet med kommunen.