Sunne

Sunnes miljöchef backar om dioxinhalt

Den markundersökning som gjordes inför anläggandet av Sunne Vattenpark visar att de högsta halterna av dioxin, 18 gånger Naturvårdsverkets riktlinjer, finns inom en provruta som sträcker sig in i vattenparkens norra del.

Tidigare har Sunne kommuns miljöchef Anders Olsson hävdat att de högsta uppmätta halterna finns 150 meter norr om parkområdet, men så är alltså inte fallet.
Detta medger nu Anders Olsson men han vill ändå tona ned riskerna.
Anledningen till att en markundersökning har gjorts inför anläggandet av vattenparken är att den ligger i ett område där den före detta Lerans såg doppinpregnerat virke med ämnen som idag är förbjudna.
De här ämnena bildar dioxinföreningar som har visat sig vara mycket farliga för människan. Av den anledningen har Naturvårdsverket uppsatta gränsvärden för vad som anses hälsovådligt på olika typer av mark.
De gränsvärdena överskrids i de två provrutor som ingår i vattenparkens norra del, i ena fallet med 18 gånger och i det andra fallet med 5 gånger, men också det platsspecifika gränsvärdet som räknats fram med anledning av att besökare bara finns i parken en mindre del av året, överskrids.