Svårt att föja lagen om institutionsboende

Kommunrevisorerna i Karlstad bedömer att det finns risk för att gällande lagstiftning inte följs när det gäller institutionsboende för såväl barn och unga som missbrukare.
Anledningen är att Karlstads kommun har förhållandevis få sådana placeringar i jämförelse med andra kommuner. Det framkommer i en förstudie som handlar om institutionsplaceringar. Kommunrevisorerna uppmanar nu därför nämnden att följa utvecklingen inom området, och informera fullmäktige om det är så att gällande lagstiftning inte kan följas.