Kolsäter, Foto: Roy Malmborg, SR värmland
SÄFFLE

Miljögifter ska kartläggas

Nu ska Säffle kommun kartlägga de miljögifter som finns i marken kring det nedlagda sågverket vid Kolsäter.

I en första markundersökning som färdigställdes för fyra år sedan var en av slutsatserna att det skyndsamt bör sättas in åtgärder i området.

Det allvarligaste problemet är sågspånshögar innehållande dioxin som ligger i en slänt ner mot Lillälven och som i årets snösmältning kommer att utsättas för ett stort tryck.

--Det är kanske den största risken som vi kalkylerar med och det ingår i utredningen att kartlägga sedimentet på Lillälvens botten, säger Bengt Nordgren, miljöingenjör på Säffle kommun.

Utdrag ur den markundersökning som färdigställdes år 2006:

På området bedrevs doppning i klorfenolpreparat i 10-15 år. Doppningen förekom troligen, enligt rapporten från slutet av 40 talet fram till 1964 då sågen brann upp.

Idag används marken som åker.

I jorden har påträffats halter av dioxin och pentaklorfenol med halter som överstiger Naturvårdsverkets rikvärden med upp till tusentals gånger.

Området bör åtgärdas snarast.

Odling av djurfoder eller livsmedel bör ej ske och slänten ner emot Lillälven bör åtgärdas för att förhindra spridning ner i ån.

Området längs Lillälvens nedre del är klassat som nationellt särskilt värdefullt ur natur och fiskesynpunkt.

Pentaklorfenol ( förbjöds i början av 70 talet på grund av att det är hälso och miljöfarligt )är påträffät i den extremt höga halten 7800 mg/kg TS i ett samlingsprov i slänten ned mot Lillån vilket är 30 000 gånger över Naturvårdsvekets gräns för känslig mark och 1500 gånger över gällande riktvärde för mindre känslig mark.

I ytligt material på åkern ( 0-0,5m ) hittades i ett prov Dioxin i halten 8530 ng/kg TS vilket ska jämföras med riktvärdet för känslig mark på 25 ng/ kg TS alltså 340 gånger högre.

Grundvattnet rör sig i riktning mot ån med en höjdskillnad på över 8a meter ( på 40 meter)

Vid kraftigt regn är det sannolikt att vatten som rinner på markytan kan föra med sig partiklar med dioxin bundet till sig.

Dioxin är ett av de farligaste ämnen vi har.

Det mest förorenade området är lätt att komma åt från älven där till exempel kanotpaddling förekommer.

De uppenbara risker som finns med området nu och i framtiden om inga åtgärder vidtas är att människor riskerar att få i sig dioxin i mycket stora mängder bara genom intag av en mycket liten mängd jord i det mest förorenade området. Vidare riskerar dioxin att spridas till mjölk, kött och mjöl beroende på vad som odlas på åkern.

Det är även relativt stor risk att dioxin i stora mängder når Lillälven och sprids vidare i vattendraget om inga åtgärder vidtas. Därmed blir även saneringen mycket mer komplicerad och dyr.

Källa: Länstyrelsens hemsida : http://www.lansstyrelsen.se/varmland/amnen/Natur_Miljo/fororenad_mark/undersokningar.htm

Dioxiner och dibensofuraner :

Dioxiner och dibensofuraner är klorerade miljögifter som ibland sammanfattas som "dioxiner". De fullständiga namnen är polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) respektive polyklorerade dibensofuraner (PCDF).

Dioxiner och dibensofuraner bildas vid förbränning av organiskt material tillsamman med material som innehåller klor t.ex. PVC-plast. De har inga användningsområden men kan bildas som föroreningar vid tillverkning av andra klorerade organiska ämnen. Antalet tänkbara ämnen som kan bildas är 210 och 17 av dem anses som speciellt giftiga. Den giftigaste är 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin (TCDD).

Dioxiner och dibensofuraner har påvisats i stora delar av miljön, i fisk och i däggdjur och i bröstmjölk hos människa. Vissa av föreningarna kan också bildas naturligt i miljön, men de mängderna är mycket mindre än från industriella processer.

Dioxiner och dibensofuraner hör till de ämnen som ingår i Stockholmskonventionen om långlivade organiska ämnen, s.k. POPs (Persistent Organic Pollutants).

Det finns nu ett särskilt delmål inom "Giftfri miljö" som gäller dioxiner och som innebär att halterna i livsmedel ska minska.

Källa: Kemikalieinspektions hemsida. http://www.kemi.se/

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista