Långdragen tvist mellan kommun och stugägare

1:28 min

Rättsprocessen mellan stugägarna på Skutberget som 2014 drabbades av översvämning och Karlstad kommun fortsätter och har fortfarande inte hittat sin lösning.

För två veckor sedan meddelade Mark-och miljödomstolen i Vänersborg att det inte fanns några hinder för en rättegång i frågan. Det beslutet överklagar nu Karlstads kommuns ombud till mark- och miljööverdomstolen i Stockholm. Anledningen till att de överklagar är att kommunen anser att stugföreningen stämmer fel part och att kommunen inte har med tvisten att göra.

Det var i augusti 2014 som Stugföreningen Wermelandia på Skutberget delvis stod under vatten efter ett skyfall. Räddningstjänsten fick gräva av en infartsväg för att få bort vattnet, och då upptäcktes att två av tre avloppstrummor inte var rensade. Två år senare, i juni 2016 stämde stugföreningen kommunen, el-och stadsnätet AB och den förening som en gång i tiden dikade ut området för att göra åkermark av den gamla sjöbottnen. Kravet var 19,5 miljoner kronor plus ränta för skadade stugor, bilar och gemensamhetslokal.

Strikt juridiskt har den som äger en vattenavloppsanläggning också skyldighet att sköta den. Men frågan här har varit som vem äger ett dikningsföretag som bildades 1944 av traktens dåvarande bönder och som sedan dess inte haft någon verksamhet.

Under tiden processar parterna vidare. Stugföreningen har via sitt ombud begärt att länsstyrelsen ska utse en ny styrelse i dikningsföretaget med de markägare som är aktuella idag och hade ansökt hos mark-och miljödomstolen att förklara målet vilande i väntan på den processen.

Kommunen, de kommunala bolaget Karlstads El-och Stadsnät samt några enskilda markägare i området har å sin sida hela tiden hävdat att det är det gamla dikningsföretaget ensamt som kan ställas till svars. Ett företag som i praktiken varit utan verksamhet i 73 år.

Nu blir det alltså upp till Mark-och miljööverdomstolen att avgöra om stämningen också kan riktas mot kommunen. Stugföreningen anser nämligen att kommunen förvärrat skadan och överbelastat systemet när man dikade och byggde ny trumma på andra sidan Bomstadvägen.