Kammarrätten stoppar inte vargjakten

1:00 min

Kammarrätten i Sundsvall avslår alla överklaganden om licensjakt på varg i Värmland.

Det var den 28 september som Länsstyrelsen i Värmland beslutade att sex vargar ska få skjutas i Värmland  2 januari till och med 15 februari 2018. 

Beslutet omfattade ett enda stort revir - Vimyren - i norra Värmland. I princip är det ett triangelformat revir mellan Torsby, Ekshärad och Stöllet.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå som den 27 november avslog alla överklaganden rörande vargjakten i Värmland och fyra andra län.

Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att syftet med licensjakten, bland annat att begränsa negativa socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning, i sig är acceptabla och kan motivera ett undantag från det strikta skyddet för varg.

Förvaltningsrätten fann också att jakten är ändamålsenlig och att den inte försvårar ett upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus och bedömer jakten vara proportionerlig.

Förvaltningsrätten sammanfattade sin dom med bedömningen att:
"de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda."

Förvaltningsrättens dom rörande Värmland län överklagades till Kammarrätten av Svenska Rovdjursföreningen och Jägarnas Riksförbund.

Idag kom så Kammarrätten i Sundsvall med sitt beslut. Rätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska beviljas och därför prövas inte målet.

– För att Kammarrätten ska pröva en sådan här fråga måste det finnas skäl till ändring eller att det är av vikt för rättstillämpningen att vi prövar frågan. Vi har kommit fram till att det inte är sådana frågor i målet som gör att det ska prövas, säger Kammarrättspresident Ylva Johansson till P4 Värmland.

Beslutet idag omfattar samtliga överklaganden i alla fem län i landet där jakten är tillåten från och med nästa vecka.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, som i sin tur måste bevilja ett prövningstillstånd. Med tanke på hur förvaltningsrätt och kammarrätt motiverat sina beslut är det föga troligt att så sker.

Licensjakten år 2018 riktas mot revir i de områden av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län där tätheten av vargrevir är som högst, och till områden med högre skadebild.

Dagens besked innebär att jakten inleds nästa vecka. Sammanlagt 22 individer kan skjutas enligt följande tilldelning:

  • Värmland - sex individer
  • Örebro - två individer
  • Dalarna - sex indivder
  • Gävleborg - två individer
  • Västmanland - sex individer