Kort medellivslängd i Värmland

Befolkningen i skogslänen, dvs Värmland, Dalarna och Norrlandslänen, har den kortaste medellivslängden i Sverige.

Statistiskt skiljer det två år i medellivslängd mellan Norrbotten och Halland, som har den längsta medellivslängden i Sverige, rapporterar Statistiska Centralbyrån.

I Hallands län lever befolkningen i genomsnittlängst, 81,4 år, och i Norrbottens län kortast, 79,2 år.

Skillnaderna i livslängd tycks hänga samman med arbetsmarknaden och andelen bidragsberoende. Ju fler bidragstagare, ju lägre medellivslängd.

Skillnaderna kan observeras under hela 1900-talet, men har blivit mindre. På 1920-talet skiljde det 9 år i medelllivslängd mellan skogslänen och länen i södra Sverige.