Kommunerna saknar plan för att handskas med klimatförändringar

Klimatförändringarna kan leda till allvarliga översvämningar i kommunerna runt Vänern. Samtidigt hävdar forskare i Dagens Nyheter att de flesta kommuner i området saknar en plan för att förebygga problem i samband med detta. Trots att de är skyldiga enligt lag att ha en sådan plan.

Enligt en enkät som gjorts på uppdrag av Klimat- och Sårbarhetsutredningen bara 40 procent av sveriges kommuner tagit hänsyn till klimatförändringarna i sin fysiska planering. Detta trots att hälften av kommunerna redan haft problem med översvämningar och en tredjedel haft problem med ras och skred.

Kommunen är skyldig enligt lag att undersöka riskerna och ha ett handlingsprogram både för förebyggande åtgärder och räddningsinsatser. Enligt Torbjörn Svensson, på Karlstads Universitet, är kommunerna ofta bra på att ta hand om akuta händelser men saknar resurser att förebygga problemen.

Å just Vänern och Göta älv bedöms av klimatforskare som ett högriskområde.