Markägare får inte fälla träd

Förbudet för en markägare att avverka träd och buskar i ett värdefull naturområde i Lummelunda, står fast efter prövning i miljödomstolen.

Länsstyrelsen på Gotland har med hot om vite på 150 000 kronor, förbjudit markägaren att röja och avverka träd och buskar i området, som anses som ett skyddsvärt ädellövskogsormåde som klassats som nyckelbiotop för skyddsvärda arter.

Markägaren överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen, som dock inte ändrar på beslutet mer än att vitesbeloppet sänks till 100 000 kronor.

Beslutet kan överklagas vidare till miljööverdomstolen.