Raä och Brå utreder fornbrott

Riksantikvarieämbetet och Brottsförebyggande rådet (Brå) ska nu för första gången utreda hur vanligt det är med fornminnesbrott.
Känt är att fornminnesbrott är vanligast bland Gotlands vikingalämningar.

Frågor ska besvaras om hur brotten ser ut, vilka motiv som ligger bakom, hur marknaden för fornfynd ser ut, hur brotten upptäcks och hur ofta de leder till åtal.

-Vissa fornlämningar här plundras gång på gång, som Vikers i Lärbro och Glammunds i Akebäck, säger Majvor Östergren till TT.

Stölderna tros oftast begås nattetid i nyplöjd åkermark. Plogfårorna gör det svårt för markägaren att upptäcka spår, och den uppluckrade jorden förenklar plundrarnas jobb.

Brå saknar statistik över hur många brott mot lagen om kulturminnen som avgjorts i rätten, men sedan 1970-talet tros det handla om ett fyrtiotal.

Den aktuella rapporten ska kasta ljus över hur ofta fornminneslämningar plundras. En enkät har skickats till landets länsstyrelser, länsmuseer, hembygdsförbund, arkeologiska undersökare och till Skogsstyrelsen.
Resultatet ska presenteras i februari.