Krav på bredband till huvudorter

Det så kallade stomnätet för bredband måste byggas ut till kommunhuvudorterna. Det får inte bli så att Svenska kraftnät bygger sitt nät till någon annan ort i kommunen för att kommunen sen på egen bekostnad ska bygga vidare till huvudorten. Det påpekar kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom och regiondirektören Bo Dahllöf för näringsdepartementet i ett yttrande över den statliga stomnätsutredningen.
På Gotland byggs en svart fiberkabeln till Fårösund och den merkostnad som det blir att ansluta till Visby bör Svenska Kraftnät eller deras partner stå för, anser kommunledningen. Den digitala kommunikationen är av avgörande betydelse för Gotlands överlevnad. Men trots det är Gotland den enda regionen som inte fått yttra sig över den statliga stomnätsutredningen, påpekar kommunledningen för näringsdepartementet.