Synpunkter på gasledningen

Flera svenska myndigheter vill se alternativ till en gasledning genom Östersjön. Hos Naturvårdsverket hopas kraven på en bred, och i dubbel bemärkelse djup, analys av miljöriskerna.

I dag gick remisstiden ut för dem som vill yttra sig om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska se ut. Enligt Esbokonventionen, som är ett FN-avtal om miljöskydd, måste en sådan genomföras. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att pröva hur det rysk-tyska bolaget Nord Streams planer stämmer med den svenska miljölagstiftningen.

Både Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och länsstyrelsen i Blekinge kräver att bolaget redovisar andra dragningar av rören.

”De kan vara en alternativ sträckning genom Östersjön, landvägen via Sverige, landvägen via Baltländerna och landvägen via Vitryssland” skriver SLU.

Av de remissvar som Naturvårdsverket publicerat på fredagen var det från SLU mest kritiskt i sina utgångspunkter. SLU anser att ett av de största miljöhoten med ledningen är att den syftar till ökad gasanvändning, något som kan förstärka växthuseffekten. ”Projektet är därmed ett steg i fel riktning”, heter det.

Stockholms Handelskammare gör en motsatt bedömning och är entydigt positiv till projektet. Organisationen, som inte ombetts yttra sig, betonar att energi- och miljöfrågorna måste ses i ett europeiskt perspektiv. ”Det är därför viktigt att Sverige aktivt stöder gemensamma infrastruktursatsningar som bidrar till en energiförsörjning som sammantaget är miljömässigt bättre än dagens”, skriver handelskammaren.

Den uttrycker också förvåning över att inga näringslivsorganisationer fått remissen, då en ny ledning i Östersjön ”påverkar den europeiska energimarknaden och därmed förutsättningarna för näringslivets utveckling”.

Försvarsmaktens miljösynpunkter rör som väntat de stora mängder minor från båda världskrigen och dumpade kemiska stridsmedel som ligger på Östersjöns botten. Därför kräver man att en konsekvensbeskrivning för miljön ska ha en särskilt djup redovisning av vad som händer när minor måste sprängas och gasbehållare röjas undan.

Fiskeriverket kräver en betydligt bättre kartläggning av dagens fiske i det område som berörs än vad som finns i Nord Streams förslag. Verket vill också att miljöriskerna vid olyckor och underhållet av den planerade underhållsplattformen utanför Gotland utreds noggrant.

Myndigheternas och andras synpunkter ska den 16 februari skickas vidare till Finland, Danmark och Tyskland. Samtidigt får Naturvårdsverket rapporter från dessa länder om deras miljöutredningar.

Det rapporterar TT.