Naturvärden sätter stopp för fritidshus

Två par som vill bygga fritidshus i När får nej av länsstyrelsen.
Samma besked fick en fastighetsägare som vill bygga ett fritidshus vid Västers i Boge.

De två paren ville bygga varsitt fritidshus vid Maldes i När.
Länsstyrelsen anser att det behövs någon form av markavvattning för att installera en gemensam VA-anläggning till husen. Men eftersom de våta markerna vid fastigheterna har betydelse ur naturvårdssynpunkt går det inte att bygga fritidshusen utan att förändra miljön på ett negativt sätt.
Av samma skäl, att värna om naturvärdena, säger länsstyrelsen nej till en fastighetsägare som vill bygga ett fritidshus vid Västers i Boge.
Det är av vikt att ta hänsyn till våtmarken Kallgate i Hejnum som är en av få kvarvarande på Gotland, och som Natura 2000-område också är av rikssintresse.
Länsstyrelsen anser därför tycker att ett hus skulle påverka miljön negativt.