Risk för förorenad mark i Hemsekvarter

Det är stor risk att marken i kvarteret Bofinken i Hemse, där Petterssons färgeri tidigare låg, är förorenad.
Det visar den inventering av gamla industrifastigheter som länsstyrelsen genomför där någon form av miljöfarlig verksamhet förekommit.

Mycket höga halter av metaller har påträffats i jorden och i vattnet intill. Totalt bedöms alltså risken för miljöpåverkan som stor, den näst högsta riskklassen.
Risken för spridning i marken och i grundvattnet är dessutom mycket stor, eftersom jordarten består av sand.

Färgeriverksamhet har pågått på den här fastigheten i Hemse i minst 40 år.