Positiva till Lickershamnsexploatering

Den föreslagna exploateringen av Lickershamn har till största delen tagits emot positivt. Det visar de drygt 30 yttranden som kommit in till stadsarkitektkontoret om det planprogram som håller på att arbetas fram.

Men det finns också en oro för att planförslagets idé att bebygga 160 nya tomter kan komma att förvanska miljön och få Lickershamn att likna ett villa-samhälle.
Flera är också oroliga för att naturvärden förstörs, till exempel våtmark med ovanliga blommor och rikt fågelliv.