Ingen fara med luften i Visby

Vi kan andas luften i Visby utan att oroas för hälsan. Det visar mätningar som miljö och hälsoskyddskontoret har gjort på luften under tre månader.
Mätningarna visar att luften i stan ligger under gränsvärdet och får, enligt, förvaltningschef Jan von Wachenfelt, ses som normalt i stadsmiljöer. Under ett halvår skall föroreningarna i luften i Visby mätas. Halterna av svavel och kvävedioxid har redan mätts under många år. Men nu ställer också EU krav på att fler föroreningar mäts, bland annat partiklar och benzen. När det gäller partiklar får det finnas max 40 mikrobiogram per kubikmeter. Värdena i Visby ligger i genomsnitt under de tre månader som mätningarna pågått på 15. Men värdena skiljer sig mycket från dag till dag, vissa dagar är halten 5 och andra dagar är den 40. Skillnaderna beror på vädret menar Jan Wachenfeldt. Luftmätningarna kommer att göras under ett halvår och det är först efter den perioden som man kan utläsa mer säkra resultat av mätningarna.