Förening ska värna gamla sädesslag

En grupp odlare har bildat en förening för att ta vara på gamla gotländska spannmålsslag.

Föreningen Gutekorn ska arbeta med bland annat utveckling och forskning kring gamla sorter och nya produkter tillsammans med andra aktörer.

Föreningen är öppen för certifierade ekologiska odlare och andra intresserade.

I styrelsen finns bland annat Hushållningssällskapet och Stenstugu försöksstation representerade.