Revisionsrapporten

Stark kritik mot campingförsäljning

Gotlands kommuns revisorer riktar stark kritik mot kommunstyrelsen och tekniska nämnden för hur försäljning och uthyrning av tre turistanläggningar gått till.

I en rapport från kommunens revisionsfirma pekas på stora brister när det gäller hanteringen av Snäck, Björkhaga och Norderstrand. Det går inte att se hur kommunen har satt priser och avgifter, förhandlingar har inte dokumenterats och eftersom priser och avgifter varit låga kan kommunen ha gynnat den som fått köpa eller hyra campingarna.

Men, eftersom det inte går att se att kommunstyrelsen och tekniska nämnden medvetet valde att gynna de här företagen så handlar det inte om något otillbörligt gynnande.

Det är egentligen bara försäljningen av Slite camping som hanterats på rätt sätt anser kommunrevisorerna. Nu vill de att kommunstyrelsen och tekniska nämnden bättrar sig.

Trots kritiken föreslår revisorerna att kommunens alla styrelser och nämnder får ansvarsfrihet.

Tre av kommunens nio revisorer kunde själva inte delta i beslutet eftersom de var jäviga. Det gäller kommunstyrelsens tidigare ordförande socialdemokraten Jan Lundgren samt moderaten Staffan Bergwall och miljöpartisten Björn Fransson som både satt i tekniska nämnden.

- De slutsatser vi drar är att kommunen måste bli bättre när det gäller att förtydliga vilka regler och riktlinjer som gäller kring försäljningar och andra upplåtelser av fastigheter, säger regiondirektören Bo Dahllöf i ett pressmeddelande.
- Vi tar också till oss kritiken som handlar om att dokumentationen är bristfällig i tre av de fyra granskade ärendena. Vi har all anledning att vara självkritiska och ser över våra rutiner.

När årsredovisningen för 2007 behandlades av kommunfullmäktige i april fick frågan om beviljande av ansvarsfrihet skjutas upp eftersom revisorerna då inte var färdiga med sin revisionsberättelse. Frågan om beviljande kommer istället upp vid junisammanträdet.