Sköldlöss på gotländska tallar

För första gången i Sverige så har skogsskador av sköldlöss hittats på gotländska tallar.
Sköldlössen finns allmänt i hela Europa, men några skador har inte upptäckts i Sverige förrän bruna barr och döda årskott noterades på gotländsk tallskog. Det är förmodligen den varma sommaren och en nederbördsfattig vinter som gynnat lössen, säger skogsvårdskonsulent Karin Wågström. Först nästa sommar går det att överblicka hur allvarliga skadorna är, men det finns inte så mycket skogsägarna kan göra åt det.