Naturskydd kan utveckla landsbygd

Länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF på Gotland vill att ön blir försöksområde för nya metoder att skydda värdefull natur.

Det kan innebära att markägarna får större inflytande över skyddet av den skyddsvärda naturen. Och målet är att markägare ska gå samman med andra intressenter lokalt för att utveckla och sköta värdefulla naturområden så att landsbygden samtidigt kan utvecklas.

I ett brev till miljöminister Andreas Carlgren skriver landshövding Marianne Samuelsson och LRF:s ordförande Peter Olsson att just Gotland lämpar sig särskilt väl som försöksområde när det gäller nya sätt att skydda värdefull natur.

De hänvisar bland annat till att 88 procent av den produktiva skogen är privat ägd, och att här finns en hög andel skyddsvärd natur.