Lantbrukare missnöjda med ny tillsynstaxa

Skyddstillsynstaxan kan komma att öka med flera hundra procent för vissa lantbrukare på Gotland.
Kommunen planerar att ändra bestämmelserna för de tillsynkontroller som miljö- och hälsoskyddsnämnden genomför på alla jordbruksgårdar. Tätare kontroller och fasta taxor ska täcka upp för ökade administrationskostnader i kommunen. Ebbe Andersson driver ekologisk mjölkprodution i Alvena i Vallstena. Han har tidigare betalat ca 800 kronor för den kontroll kommunen gjort på hans gård var fjärde år. Med de nya taxorna skulle besöket som tar ungefär en timme skulle kosta honom nästan 7000 kronor. LRF, Lantbrukarnas riksförbund, på Gotland tycker att de nya reglerna om fasta taxor är orättvisa mot de lantbrukare som har djurhållning och att det dessutom missgynnar de som sköter sig bra och som bara behöver korta tillsynskontroller. Jan Grimlund, miljöpartistisk ordförande i miljö-och hälsoskyddsnämnden, beklagar att de nya reglerna innebär en sämre relation till jordbrukarna från kommunens sida. Men han menar att jordbrukarna måste betala mer för att täcka utgifterna för kommunens administration. Även om enskilda jordbrukare kommer att förlora ekonomiskt på de nya taxereglerna tror Jan Grimlund att miljön vinner på dem.