Svenska Spelchefer fick 8 miljoner

Svenska Spel betalade ut sammanlagt drygt 8 miljoner kronor i avgångsvederlag till de chefer som slutade under 2008. Av dem gick knappt tre miljoner kronor till förre vd:n Jesper Kärrbrink, vilket motsvarar tolv månadslöner.

Vid sin årsstämma i Visby beslutade Svenska spel om nya riktlinjer för löner och ersättningar till ledande befattningshavare.

Enligt styrelsens förslag ska den anställde ha månadslön utan bonus eller andra incitamentsersättningar, ingen tjänstebostad, men möjlighet till tjänstebil.

Lönerna ska inte vara löneledande men ändå konkurrenskraftiga, rimliga och ändamålsenliga.

Pensioner ska bara inbetalas under den anställdes aktiva tid och vid eventuell uppsägning ska inget avgångsvederlag utgå.