Läs mer om bekämpningsmedlen

BENTAZON
Enligt kemikalieinspektionen har bentazon medelhög till måttlig akut giftighet i djurförsök och uppfyller Kemikalieinspektionens kriterier för allergiframkallande ämnen. Bentazon har också gett upphov till tydliga men ej bestående ögonirritationer.

Kemikalieinspektionen säger att det "inte finns några uppgifter om vilka effekter på människa som bentazon har. Men hos djur har efter upprepad tillförsel av höga doser har bentazon gett effekter på njurar, lever och hanliga könsorgan. Det finns också indikationer på att bentazon kan orsaka fosterskador vid höga doser till dräktiga råttor och kaniner."

"Vid doser som motsvaras av rekommenderad användning finns det dock inget som tyder på att bentazon kan ge upphov till kroniska skador", uppger Kemikalieinspektionen.

AKLONIFEN
Enligt Kemikalieinspektionen har aklonifen "låg akut giftighet vid förtäring och måttlig vid hudexponering. Utförda tester på djur visar att aklonifen är svagt ögon- och hudirriterande, men har inte visats vara hudsensibiliserande."

" En längre tids tillförsel av aklonifen kan orsaka effekter på njure och lever. Ämnet bedöms inte vara cancerframkallande och inte heller påverka arvsmassan. Utifrån utförda studier bedöms aklonifen inte ha effekter på fortplantning och foster. Vid doser toxiska för moderdjuren påverkades dock även avkomman", skriver Kemikalieinspektionen.

AZOXYSTROBIN
Kemikalieinspektionen uppger att "azoxystrobin har hög akut giftighet vid inandning, men låg akut giftighet vid förtäring och måttlig vid hudexponering. Utförda tester på djur visar att azoxystrobin är svagt hud- och ögonirriterande, men inte visats vara hudsensibiliserande."

"Vid längre tids tillförsel kan azoxystrobin orsaka förhöjda levervärden och minskad kroppsviktsökning. Ämnet bedöms inte vara cancerframkallande. En sammantagen bedömning av genomförda studier tyder inte på att azoxystrobin orsakar skador på arvsmassan. Enstaka test har dock gett ett positivt utslag."

"Utifrån utförda studier bedöms azoxystrobin inte ha effekter på fortplantning och foster. Vid doser toxiska för moderdjuren påverkades dock även avkomman", skriver Kemikalieinspektionen.