Drygt 120 områden i "Natura 2000"

På Gotland kommer drygt 120 områden att ingå i "Natura 2000", som särskilt skyddsvärda områden.
I ett yttrande till Länsstyrelsen påpekar dock Gotlands kommun att när naturskyddet påverkar möjligheterna till täktverksamhet - i det här fallet Cementas kalkbrytning - så är det viktigt att ge företagen chans till en lång planering. Och en avvägning måste göras mellan Cementas behov av kalk och naturskyddet, eftersom det är angeläget för norra Gotland att arbetstillfällena i Slite bevaras. Kommunen påpekar också att Bungenäs - som ju är på väg att bli ett rekreationscentrum på norr - också skall ingå i "Natura 2000", men här bedömer man att båda intressena kommer att kunna samsas.