Flera miljoner i EU-bidrag till Gotland

När EU "Mål 2 öarna" igår beviljade 6,2 miljoner kronor till nio projekt så gick 3,5 miljoner till Gotland ! Mest pengar - drygt två miljoner - går till Gotlands kommun för att stimulera till investeringar i små- och medelstora företag och medverka till nyetableringar så att sysselsättningen på landsbygden tryggas eller ökas.
600 000 kronor får ALMI Företagspartner för att bland annat öka förädligen av gotländska livsmedelsråvaror och 570 000 skall Länsstyrelsen använda för att bevara de värden som är förknippade med kulturpräglade lövskogar. Även Lövsta Landsbygdscentrum får ett bidrag, 176 000 kronor, som skall användas till att starta så kallade Lärcenter på lämpliga platser.