Länsstyrelsen tvekar om Hällarna

Länsstyrelsen är tveksam till en utbyggnad på Hällarna i södra Visby. Länsstyrelsen vill att kommunen först utreder vilka konsekvenser ett bygge får för friluftslivet och naturvädena på Hällarna.

Enligt planen ska det bli möjligt att bygga upp emot 7 000 bostäder i Visbyområdet.

Länsstyrelsen anser också i sitt yttrande till kommunens översiktsplan för Visby att det på vissa platser finns risk för bullerstörningar av flyget, varför en del av området anses rent olämpligt för bostäder.

När det gäller just södra Hällarna, väster om Toftavägen, kan bostadsbyggandet påverka det rörliga friluftslivet. Om området ska bebyggas  måste kommunen beskriva på vilket sätt friluftsområdet kommer att påverkas, skriver länsstyrelsen i sitt remissyttrande.

På södra Hällarna finns också en del växter som inte får skadas och som är skyddade enligt artskyddsförordningen.