Mark i Sproge vållar bråk

Markägare i Sproge protesterar mot förslaget till ny detaljplan för ett område, som de uppfattar som närmast en annektering av deras mark.

Det hela rör sig om en strandnära mark vid Snoder. Kommunen har utarbetat en plan för området eftersom en företagare vill bygga sex nya stugor i närheten, och då krävs en detaljplan, och även att det finns grönområde i anslutning till stugorna.

Men byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (C) säger att markägarna missförstått situationen, eftersom större delen av strandängen klassades som parkmark redan på 80-talet. Den förändring som nu är aktuell är att ytterligare en smal remsa av samfällighetens mark ska tillföras parkmarken.

Markägarna å sina sida hävdar att det är beslutet från 80-talet dom vill att kommunen river upp, eftersom det tillkom på ett tvivelaktigt sätt. Endast en av markägarna i samfälligheten tillfrågades om hur han ställde sig till att den gemensamma strandängen skulle bli parkmark.

Eftersom kommunen nu ändå utarbetar en ny plan skulle man då passa på att ändra det beslutet, anse de.

En av markägarna som ingår i samfällighetsföreningen, Tommy Gunnarsson, säger till Radio Gotland att han har inget emot att det byggs i området, men däremot tycker han inte om att mark som tillhört honom och de övriga ägarna i generationer ska vara klassad parkmark mot deras vilja.

Nu i veckan var sista dag att tycka till om den nya detaljplanen som alltså ännu inte har behandlats av politikerna.