Krav på objektiv mätning av vindkraftbuller

Ett par fastighetsägare i Havdhem på södra Gotland överklagar att miljö- och hälsoskyddsnämnden låtit vindkraftsexploatören själv utföra mätningen av buller från fyra vindkraftverk.
De klagande säger sig sakna tillit till myndigheterna vad gäller vindkraftsärenden och vill ha en objektivt utförd bullermätning.