Biotopskydd vid Alvena i Eskelhem

Ett skogsområde på fyra och ett halvt hektar vid Alvena i Eskelhem har förklarats som biotopskyddat område.
Det är länsstyrelsen som gett biotopskydd åt den örtrika sumpskogen.
Skogen har kommit till genom naturlig föryngring och bedöms ha varit trädbevuxen i flera generationer.

Ett biotopskyddat område innebär bland annat att markägaren inte får gallra, röja, köra med motordrivna fordon eller plantera i skogen.

Markägaren får ersättning för biotoppskyddad mark.