Fårö

Bergmanstiftelse vill ha halv miljon

Stiftelsen Bergmancenter på Fårö vill ha ett bidrag från kulturdepartementet på 500 000 kronor för att kunna utveckla Bergmancentret till ett besöks- och mötescentrum.

Utdrag ur stiftelsens brev, som är undertecknat dess ordförande Ingvar Carlsson och verksamhetsledare Jannike Åhlund:

"Alfred Nobel har ett museum, Astrid Lindgren ett annat, långt gångna planer finns för ett ABBAmuseum. Men trots att Ingmar Bergman är Sveriges ojämförligt största kulturpersonlighet under 1900-talet har vi ännu inget Bergmanmuseum. Ett Bergmancenter på Fårö - mer av ett pedagogiskt kunskaps- och resurscenter än ett traditionellt museum - är en nationell angelägenhet av högsta dignitet. Vi vill utveckla Bergmancenlret till ett besöks- och mötescentrum i Ingmar Bergmans anda. Vi hoppas därmed också främja turismen och folkbildningen pä Fårö och Gotland.

Bergmancentret har inlett ett fruktbart samarbete med de två övriga Bergmanstiftelserna. Då den ena, Stiftelsen Ingmar Bergman, främst riktar sig till forskare med sin arkivbaserade verksamhet, och den andra, Stiftelsen Bergmangårdama, i första hand till konstnärer med en planerad residcnsverksamhet, känner vi, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, ett särskilt ansvar för att Ingmar Bergmans konstnärliga arv kan tillgängliggöras för allmänheten och för yngre generationer. En permanent basutställning är under uppbyggnad, tänkt att i framtiden kompletteras med tematiska satsningar. Här lägger vi särskild vikt vid att på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt gestalta det konstnärliga arvet för barn och ungdomar.

---

Gotlands kommun har gjort en utfästelse om en donation av den sedan ett är nedlagda skolan på Färö, under förutsättning att vi på ett betryggande satt kan visa att den löpande driften och underhållet av Bergmancentret kan garanteras under de första åren.

För att säkerställa genomförandet av projektet anhåller vi därför hos Kulturdepartementet om ett bidrag pä 500 000 kronor."