Vindkraftklagan får inget gehör

Grannar till två planerade vindkraftverk i Lärbro vill inte att verken skall få byggas - men de får inget medhåll av beslutande myndigheter.

Det gäller Röcklingers handelsträgård som vill ha vindkraftverk vid Nors och Norrvange i Lärbro. Företaget har tidigare fått klartecken från såväl byggnadsnämnden som miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Men grannarna tycker att de båda verken skall placeras på annan plats. De är kritiska till att verken skall stå i skog som är värdefull ur miljö- och kulturhistorisk synpunkt och att omgivningen inte får någon ekonomisk nytta. Grannarna påpekar dessutom att ljud från verken kan bli störande.

Men länsstyrelsen och miljö- och hälsa anser att vindkraftverken inte stör grannarna eller påverkar närliggande naturreservat och Natura 2000-område.

Beslutet kan överklagas hos Miljödomstolen.