Svenska Mineral

Kalkbrytningen återigen till domstol

Nu ska Mark- och miljööverdomstolen pröva om det var rätt att ge Svenska Mineral tillstånd att öka kalkbrytningen vid Stucks i Bunge till totalt 30 miljoner ton.

Det är Naturvårdsverket tillsammans med flera grannar och föreningar som överklagat domen som öppnade för ökad brytning i Stucksbrottet.

Naturvårdsverket ansåg bland annat att den miljökonsekvensbeskrivning som företaget lämnat in hade flera brister. Och att domstolen måste ta hänsyn även till Nordkalks täkt i närheten, och se till effekterna av båda täkterna när det gäller risken för skador på natur och miljö.

Nu ska alltså frågan prövas ytterligare en gång i domstol.