Listan på ämnena som släpptes ut

I åklagaren Ingvar Wennerstens stämmningsansökan mot Ryftes i Fole listas 19 olika kemiska ämnen varav flera skulle kunna orsaka skador på vattnet i området. Ett av ämnena var också totalförbjudet sen flera år tillbaka och anses kunna ge forsterskador.

 • Bentazon som bl.a. anges vara farligt vid förtäring allergiframkallande och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Fenmedifam som bl.a. anges vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Klomazon som bl.a. anges vara hälsoskadligt farligt vid inandning  och förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Kvinmerak som bla ang.es vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Linuron som bl.a. anges kunna ge fosterskador, möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga , misstänks kunna ge cancer,  vara farligt vid förtäring  samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • MCPA som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring och irriterar huden samt innebära risk för allvarliga ögonskador
 • Metamitron  som bl.a. anges vara hälsoskadligt ,farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer 
 • Metzaklor som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt misstänks vara cancerframkallande
 • Metribuzin som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Pendimetalin som bl.a. anges vara irriterande, kan ge allergi vid hudkontakt,  mycket giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Prosulfokarb som bl.a. anges vara hälsoskadligt ,farligt förtäring samt vara giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Azoxystrobin som bl.a. anges vara giftigt,  giftigt vid inandning  samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
 • Boskalid som bl.a. anges vara  giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Fenpropimorf som bl.a. anges vara reproduktionstoxiskt, möjlig risk för fosterskador, hälsoskadligt farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Propikonazol som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring, kunna ge allergi vid hudkontakt samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Pyraklostrobin , saknar officiell klassificering men enligt yttrande från SKL bör klassificeras som hälsoskadligt ,farligt vid förtäring , irriterande för ögon och hud samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och  kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Cypermetrin som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid inandning och förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Primikarb som bl.a. anges vara giftigt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 • Tiakloprid som bl.a. anges vara hälsoskadligt farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Källa: åklagarens stämningsansökan