Vandringsleder efterlyses vid Ahr

Det måste ordnas parkeringsplatser vid den så kallade "Blå lagunen" och det behövs vandringsleder i naturreservatet där. Det anser länsstyrelsen som nu har klart för sig vad som behöver göras för att utveckla området kring Ahr och Bästeträsk.

Nu finns ett närmare 50-sidigt dokument om det som länsstyrelsen kallar "Ahr-projektet". Den lite kniviga uppgiften att både se möjligheter och svårigheter med att utveckla ett naturreservat.

I förordet skriver landshövdingen att "Gotlands underbara natur- och kulturvärden är en tillgång som bättre borde nyttjas som en tillväxtkraft i den regionala ekonomin". Det skall helt enkelt finns mötesplatser där företagare skall kunna utveckla turismen i samverkan med markägare och myndigheter.

Cecilia Schelin Seidegård säger att det finns många frågor kvar att lösa för länsstyrelsen och regionen när det gäller just utvecklingen av området kring Bästeträsk. En av de riktigt stora frågorna de diskuterat i Ahr-projektgruppen är "vilka spelregler gäller för en varsam utveckling av naturturismen?".

En sak som besökare vid badplatsen Blå lagunen märkt är parkeringskaoset och nedskräpningen. Länsstyrelsen för nu diskussioner om att den som säljer glass och korv på plats också skall ta ansvar för städning och enklare ordningsfrågor kring badplatsen.

Det planeras för bättre skyltning och enklare vandringsleder i naturreservatet för att informera om naturvärdena, så som det görs i övriga reservat.

När det gäller trafiken i området är Trafikverket inkopplat, liksom polisen. Länsstyrelsen anser att hela Fleringe socken bör synas med nya trafikögon. Det talas om "trafik- och hastighetsreglering av vägarna genom Ahr".

I projektrapporten står: "En lösning som har diskuterats när det gäller vägen till Blå lagunen är att göra en ny sträckning på vägen. Men detta skulle dels bli kostsamt och dels innebära nya ingrepp i naturreservatet. Även tillgängligheten för räddningstjänsten måste säkras".

"De planer som finns på verksamhet vid Kvarnen innebär alla att besökare också kommer att söka sig dit. Om planerna förverkligas kommer trafiken att öka".

"Kustvägen, det vill säga den grusväg som går mellan Ahr och Bläse med sitt kalkbruksmuseum och fritidsbåthamn, är en mycket naturskön väg. Vägen är privatägd. Diskussioner har förts om att rusta vägen för cykeltrafik och på så sätt knyta samman Ahr med Bläse", står det också i rapporten.

Regionens ansvar i projektet blir att komma fram till hur kvarnen och de andra byggnader som regionen äger bäst skall bevaras eller användas i framtiden.

 Det finns planer på att starta ett utvecklingsbolag efter samma modell som skett på andra håll på Gotland; Heligholm på Sudret, Nygarn Österut. Ett sådant utvecklingsbolag skulle kunna få överta kvarnbyggnaderna.
I projektrapporten sägs i alla fall att sådana diskussioner pågår mellan Region Gotland och en nybildad företagargrupp.

Kvarnen är en av de byggnader som vittnar om kalkbrukseran vid Ahr, då vatten från Bästeträsk blev kraft i kvarnen. Vattnet leddes från träsket i en träränna ända fram till 1940-talet.

Forskningsstationen i Ahr är ju Högskolans ansvar. I och med samgåendet med Uppsala universitet blir Ar föremål för fortsatt diskussion.

I den projektrapport som länsstyrelsen skrivit är själva slutknorren att "Högskolan på Gotland har ett ansvar att tillsammans med länsstyrelse och Region Gotland diskutera hur forskningsstationen kan utvecklas med bäring på ett Östersjöperspektiv".

I Ahr-området finns det idag ett par året runt-boende familjer och ett trettiotal fritidshus.

"Ett projekt med många bottnar", heter länsstyrelsens rapport över Ahr-projektet.