Ovanliga smådjur upptäcks i vattendrag

Snäckor, musslor, kräftor och andra smådjur som lever i gotländska vattendrag och åar, skadas ofta av höga halter av närsalter och organiskt material.

Vattnet är dessutom grumligt och åarna blir ofta uttorkade.

Det konstaterar länssstyrelsen i en undersökning av den så kallade bottenfaunan.
25 platser längs 10 åar och vattendrag har undersökts, bland annat Gothemsån, Halorån, Ireån och Närkån.

I sex av åarna och vattendragen upptäckes smådjur som är mycket ovanliga, till exempel nattsländor, flodkräfta och skinnbaggen Mörk bäcklöpare.