Nordkalk tar inte hänsyn till hotad art

Nordkalk har inte tagit tillräcklig hänsyn till en rödlistad, hotad art, vid avverkningen inför byggandet av transportband och väg vid Ducker i Bunge. Det konstaterar länsstyrelsen efter att igår ha synat platsen.

Av de tjänsteanteckningar som länsstyrelsens upprättat efter tillsynsbesöket framgår att flera klagomål och anmälningar inkommit till myndigheten under juli månad angående Nordkalks förberedande avverkning av skog. Klagomålen gäller i första hand bristande naturvårdshänsyn vid avverkningarna.

Nordkalk beskylls främst för "allmän förstörelse av området", för bristfällig information till den avverkande personalen om att hänsyn skulle tas, att ett större område än tillåtet avverkas, förstörelse av nyckelbiotoper, förstörelse och igenläggning av karstsprickor och för att ha förstört förutsättningarna för den sårbara rödlistade "falsk guldskivlav".

Radio Gotland har tidigare rapporterat att Fältbiologerna uttryckt sin besvikelse över att länsstyrelsen valt att inte överklaga Miljööverdomstolens tillstånd för Nordkalk att bryta vid Ducker.

Fältbiologernas Alva Snis Sigtryggsson har i Gotlandsnytt talat om "otroligt stora körskador redan i området" och kritiserat att Nordkalk inte tagit hänsyn till rödlistade arter som företaget sagt sig vilja skydda. Hon anser att länsstyrelsen har en "skyldighet att överklaga".

Länsstyrelsen konstaterar att det finns 40 centimeter djupa och fem meter breda körspår i en våtmark i området.

Länsstyrelsen såg under sitt besök att falsk guldskivlav som växte på en klintkant hade röjts fram. Den är nu utsatt för solljus. Falsk guldskivlav klassas som "sårbar" i artdatabankens rödlista. Arten behöver omväxlande ljus och skugga och länsstyrelsen anser att laven nu hotas inom det avverkade området. Nordkalk får kritik för att inte ha gått tillräckligt försiktigt fram. Länsstyrelsen pekar ut en plats dit klippblocket med laven måste flyttas om arten skall räddas där.

Nordkalk har ju också fått kritik för att den avverkande/röjande personalen inte fått information om vilka naturvärden som fanns och vilken hänsyn som skulle tas. Enligt företaget hade Mellanskog, som skötte avverkningen, fått gedigen information om vad som gällde. Dock hade inte alla maskinförare kännedom om exakt var diverse skyddsvärda arter fanns. Det kunde inte heller Nordkalks representanter i terrängen med länsstyrelsen svara på.

Nordkalk hade ett par representanter med vid länsstyrelsens tillsynsbesök. De gav sin syn på beskyllningarna om oaktsamhet och förstörelse av området. Nordkalk anser att den hänsyn som företaget lovat ta inte gäller "inom området" som de just nu opererar i, med avverkning för framtida anläggande av väg och transportband. Enligt Nordkalk ger domen i Mark- och miljööverdomstolen Nordkalk rätt att avverka skogen och anlägga transportbandet och vägen på platsen. Den hänsyn som Nordkalk har åtagit sig gäller enligt företaget utanför det område som väg och band kommer att ta i anspråk, inte inom.

Länsstyrelsen och Nordkalk var inte helt på samma linje. Länsstyrelsen meddelade sin uppfattning; att hänsyn skall tas även inom området. Länsstyrelsen har också uppfattat att Nordkalk skulle placera vägen och fundamenten till transportbanden så att naturvärden sparas inom området.

Enligt Nordkalk kommer viss hänsyn att tas inom Natura 2000-området Bräntings hajd.

Länsstyrelsen trodde att de "karstsprickor" som finns i området skulle skyddas genom att de skulle övertäckas med markduk under arbetena, men enligt Nordkalk skulle det göras i anläggningsskedet, inte vid avverkningen.

Det avverkade området för transportbandet och vägen skulle vara 20 meter brett skriver länsstyrelsen, men har vid besöket i skogen noterat att bredden i vissa fall var upp till knappt 40 meter. Detta för att möjliggöra lastzoner för timmerbilar.